Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Banery

Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork
Termomodernizacja UM w Kluczborku
Nowy System Gospodarki Odpadami
RODO

Treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 z póź.zm.)  

 1 STYCZNIA 2019R. Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj.:

1.budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

2. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);

3. budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 

POTWIERDZENIE  O PRZEKSZTAŁCENIU  -  Z URZĘDU.

 

1. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, zwane dalej "zaświadczeniem", wydawane przez Burmistrza Miasta Kluczborka.  

2. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inny adres, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane (nie jest wymagany wniosek).

3. Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz
w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela.

 

POTWIERDZENIE  O PRZEKSZTAŁCENIU  - NA WNIOSEK

 

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela:

-  w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (załącznik nr 2), albo

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (załącznik nr 1)

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku Nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410  lub w kasie Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.

Zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. 

 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE

 1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową.
 2. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
 3. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 4. Opłatę za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r., za 2021 do 31 marca 2021 r. itd.
 5. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. (załącznik nr 3)
 6.  Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.
 7. Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku
  o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75zł w przypadku wnoszenia opłaty przez 20 lat

8. Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2019r., a następnie uiszczą tą opłatę przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

            Aby umożliwić Państwu korzystne dla Państwa uiszczenie opłaty jednorazowej  przed wydaniem z urzędu zaświadczenia o przekształceniu Burmistrz wstrzyma wydawanie zaświadczeń do 20 marca 2019 r.. Osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia, powinny do końca 20.03.2019 r. złożyć pisemny zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej (załącznik nr 3 lub 4)

 

BONIFIKATA 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przewidziane są bonifikaty za przekształcenie gruntów.

Rada Miejska w Kluczborku podjęła uchwałę w tej sprawie NR V/81/19RADY dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/439/akt.pdf.

Bonifikata od opłaty jednorazowej będzie udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe:

 1. 60% -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpi przekształcenie;
 2. 50% -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 3. 40 % -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu.

Bonifikata jest udzielana, gdy użytkownik wieczysty spełnia łącznie poniższe warunki:

1) złoży w tej sprawie pisemną informację o zamiarze jednorazowej wpłaty i wniesie opłatę jednorazową w terminie do 29 lutego 2020 r.;

2) nie ma zaległości wobec Gminy Kluczbork w odniesieniu do nieruchomości, których dotyczy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia.

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, pokój nr 140, I piętro lub telefoniczne pod numerem 77 418 14 81 wew.257 lub 77 418 27 85.

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 19 sierpnia 2019
Imieniny:
Jana, Bolesława, Ludwika
«sierpień 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1dzień: 2dzień: 34
56dzień: 789dzień: 1011
1213141516dzień: 1718
1920212223dzień: 2425
26dzień: 27282930dzień: 31

Banery

blisko_prawy3
Kino_Bajka
Nagrody certyfikaty i wyróżnienia gminy
Stobrawskie Centrum Seniora
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/Wsparcie-Rodzin/
Czyste powietrze
baner toplayer
KBO 2020